نوشتن نامه را شروع کنيد:

در اين قسمت ايميل خودتان را که ميخواهيد در آينده اين مطلب به آن ارسال شود را وارد نماييد.

موضوع اي برای ايميلی که قرار است در آينده برای شما ارسال گردد انتخاب کنيد.

اين قسمت مربوط به متن مورد نظر برای ارسال به شما در آينده ميباشد،تمام نا گفته‌هایی که از حال خود ميخواهيد برای آينده خود تعريف کنيد..


تاريخی که در اين قسمت انتخاب ميکنيد همان تاريخ دريافت ايميل مي‌باشد،يعنی در اين تاريخ ايميلی با جزئيات فوق برای شما ارسال ميگردد.


(پس از تاييد ايميل)