آینده من


اين سايت به شما امکان درد و دل با آينده را به شما ميدهد،درد و دل از حال و روز امروز خودتان و اطرافيانتان با آينده ی خودتان.ايميلی برای خودتان در آينده مينويسيد و آن ايميل در تاريخی که در آينده مشخص کرده ايد به شما ارسال ميگردد.با خواندن ايميل در آينده خاطره گذشته برای شما زنده ميشود.از خاطره خود لذت برده،درس گرفته و انگيزه خواهيد گرفت.